Eigen rijder en de Verklaring arbeidsrelatie (VAR)


  • Als je als eigen rijder voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of je een dienstbetrekking hebt, of je ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. De belastingdienst geeft daarom op verzoek mogelijk een 'Verklaring arbeidsrelatie' af. Met deze verklaring kun je vooraf relatieve zekerheid krijgen over de vraag of je inkomen als eigen rijder uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De belastingdienst kan ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat je de werkzaamheden verricht voor rekening en risico van jouw vennootschap. Als in de verklaring staat dat je 'winst uit onderneming' hebt of dat jouw 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap' zijn, dan hoeft de opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Je bent dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als in de verklaring staat dat je 'winst uit onderneming' hebt of dat jouw 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap' zijn, dan mag de opdrachtgever erop vertrouwen dat hij geen loonbelasting/premie volksverzekering en bijdrage Zvw hoeft in te houden en af te dragen. Ook niet als achteraf blijkt dat de verklaring onjuist is. Dit tenzij het voor de opdrachtgever overduidelijk is dat de afgegeven verklaring wel onjuist moet zijn, maar hij toch de verklaring heeft toegepast.

 

Transporteur naar rechter in zaak var verklaring en eigen rijder


bron: http://www.nieuwsbladtransport.nl/
Zoetermeer. C.A.M. Driessen Transport in Wijchen spant een rechtszaak aan tegen het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). De uitkeringsinstantie heeft namelijk bepaald dat de eigen rijders die het bedrijf inzet, geen zelfstandigen zijn hoewel zij over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst beschikken. Hiermee is Driessen de eerste vervoerder in Nederland die in beroep gaat tegen het besluit van het UWV om de VAR-verklaring te negeren en te toetsen op een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt Driessen Transport.
TLN volgt de zaak Driessen al maanden. Het bedrijf is volgens beleidsmedewerker S. Kraaijenoord de dupe van onduidelijke regels over de inzet van zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). ,,Als gevolg hiervan worden zzp'ers die voor Driessen rijden, vanaf 1 juli 2002 ineens aangemerkt als chauffeurs in loondienst. Zowel de zzp'ers als de opdrachtgever dreigen hierdoor forse naheffingen te krijgen. Duizenden transporteurs verkeren in dezelfde onzekerheid.''
Die onzekerheid wordt veroorzaakt doordat de Belastingdienst en het UWV verschillende regels hanteren om te bepalen of iemand zelfstandig ondernemer is of niet. Tot 1 juli vorig jaar werd een eigen rijder door het UWV als zelfstandig ondernemer aangemerkt als hij beschikte over een eigen auto en een vergunning voor beroepsgoederenvervoer. Aan deze eisen voldoen de eigen rijders van Driessen. Vanaf 1 januari 2002 is het mogelijk een zogenoemde VAR-verklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. De VAR is bedoeld om zelfstandigen zonder personeel, waaronder eigen rijders, en hun opdrachtgevers vooraf duidelijkheid te verschaffen over de aard van hun arbeidsrelatie én dus het risico op processen, naheffingen en boetes te voorkomen.
Hoewel de eigen rijders van Driessen nu beschikken over een eigen wagen, een vervoersvergunning, een VAR-verklaring én hun werkzaamheden na 1 juli 2002 niet zijn veranderd, beschouwt het UWV hen wel als werknemers.
De reden dat het UWV de eigen rijders van Driessen toch beschouwt als werknemers heeft alles te maken met het feit dat minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aparte toetsmogelijkheid van het UWV heeft vergeten af te schaffen. Het UWV mag vervoerders nu toetsen op een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Van een dienstbetrekking is sprake als de werknemer zelf verplicht is het werk te doen, een opdrachtgever loon moet betalen en er een gezagsverhouding is. Omdat volgens het UWV in vrijwel alle gevallen wordt voldaan aan alledrie de eisen, moet de eigen rijder worden beschouwd als premieplichtig werknemer.
,,Onbegrijpelijk'', stelt directeur Driessen. ,,Immers, als ik mijn werk uitbesteed aan een groot bedrijf, dan is er niks aan de hand. Besteed ik het uit aan een kleine ondernemer die het werk zelf uitvoert, dan zou ik die eigen rijder opeens bij mij in loondienst hebben. En dat terwijl de voorwaarden waaronder het werk wordt uitgevoerd, niet anders zijn.'' TLN vindt de handelswijze van het UWV opmerkelijk. ,,De minister heeft al een aantal keren aangegeven dat de VAR voor gaat, tenzij er sprake is van fraude.''
Volgens de woordvoerder van het UWV moet zij in alle gevallen toetsen of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. ,,Een VAR-verklaring is namelijk geen vrijwaringsbewijs. We hebben begrip voor de problemen die zo'n toetsing kan opleveren, maar wij zijn nu eenmaal gehouden aan de wet.''

 

eigen rijder worden transporteigen rijdereigen rijder worden

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGEN RIJDER ?

Eigen Rijder Franklin aan het woord.

 

 

Bekijk hier meer filmpjes

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl