Mag Zzper Op Vrachtwagen Rijden zonder vergunning?

 

ZZPer met vergunning mag op een vrachtwagen rijden / zich wel verhuren aan transportbedrijf


een ZZPer mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de ZZPer wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

de ZZPer beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;

de ZZPer beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).

het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de ZZPer.

 

 

Aansprakelijkheid zzp-er in transport

 

Als je wordt ingehuurd als zzp-er om, voor een onderneming in het beroeps- of eigen vervoer, hun auto en goederen te vervoeren maak dan goede afspraken over wie waarvoor aansprakelijk is. Maar in het maken van die afspraken schuilt wel weer een gevaar.

 

Het gaat altijd goed, tot het fout gaat natuurlijk. Stel dat je als zzp-er in het eigen vervoer schade veroorzaakt aan voertuig of lading, wie is daarvoor dan aansprakelijk? Je bent ingehuurd om voor je chauffeursdiensten. Maar wat is dat dan? Wat mag ik als opdrachtgever verwachten van een chauffeur? Logischerwijs mag je verwachten dat onder die chauffeursdiensten het afleveren van de goederen in de juiste staat verstaan mag worden lijkt ons. Maar wat als het misgaat en de goederen raken beschadigd tijdens de rit.

 

Het zelfde speelt ook bij het beroepsvervoer. Je maakt gebruik van een zzp-er, grond- of loonwerker, een onderaannemer in het algemeen. Je mag dus verwachten dat deze onderaannemers hun opdracht correct uitvoeren en dat ze aansprakelijk zijn voor de gemaakte schade.

 

Bij een werknemer is dit risico voor de werkgever. Het is niet ondenkbaar dat, zeker bij forse schade, dat de onderneming, of hun verzekering, waar de zzp-er op dat moment voor rijdt de schade op de zzp-er gaat verhalen, ze hebben de zzp-er als bedrijf ingehuurd (een zzp-er is immers een onderneming) en kunnen dus de schade op dit bedrijf verhalen.

 

Men kan natuurlijk nog proberen een goede advocaat in de arm te nemen en het te gooien op het Fokker/Zentveld arrest, ook bekend als Vliegtuigvleugel-arrest. Het arrest gaat om schade die is ontstaan bij het verplaatsen van een vliegtuigvleugel. Vliegtuigfabriek Fokker heeft in 1959 de heer Zentveld met zijn hijskraan ingehuurd om tegen een uurtarief van f 17,50 (een deel van) een vliegtuigvleugel van een dekschuit naar een vrachtwagen te takelen. Toen de vleugel in de lucht hing, brak een bout van de kraan en viel de vleugel, met een schade van 120.000 gulden tot gevolg. Bij onderzoek bleek dat de bout inwendig was verzwakt door verontreiniging en grofkorreligheid. Vast staat dat Zentveld dit niet had kunnen weten, omdat de ondeugdelijkheid van het materiaal uitwendig niet was te constateren. In beginsel is Zentveld aansprakelijk voor de schade, want men is aansprakelijk voor de zaken  waarvan men zich bij uitvoering van de overeenkomst bedient (zie 6:77 BW). Maar dit is geen algemene regel. De Hoge Raad heeft het niet redelijk geacht het risico voor rekening van Zentveld te laten komen gezien de geringe tegenprestatie van de kant van Fokker (slechts f 17,50 per uur).

Maar ik heb toch een aansprakelijkheidsverzekering? Vast, maar veelal kan nu de opzichtclausule om de hoek komen kijken. Hierin wordt bepaald dat schade aan zaken die men onder zich heeft, niet wordt vergoed: De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Eerst even de kleine letters goed doornemen dus.

 

En als ze de schade op de zzp-er verhalen, komt de vraag weer op of er dan wel of niet van beroepsvervoer sprake is. Even terug naar de twee definities hierover:
vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;
beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;


Dus als je in het eigen vervoer je als zzp-er verhuurt als chauffeur en je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de auto en de lading, ben je dan bezig met het vervoeren van goederen voor andere waarbij je het risico daarvoor draagt. En dat is dan dus toch beroepsvervoer?

 

Dus zal men afspraken moeten maken waar het risico ligt tijdens het verrichten van de diensten. De andere vraag is dan weer, stel men maakt afspraken over het feit dat de schade niet voor de zzp-er komt, maar voor de opdrachtgever, is die zzp-er dan nog wel ondernemend genoeg? Waarin verschilt de zzp-er dan nog, in het kader van aansprakelijkheid, met een gewone werknemer?

 

Wat als de zzp-er een bedrijfsongeval krijgt? Een zzp-er is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Ondernemen is immers voor eigen rekening en risico en ligt de verantwoordelijkheid niet bij de opdrachtgever. Toch?

 

In maart 2011 overwoog de Kantonrechter Assen dat opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een zzp-er een bedrijfsongeval overkomt. De rechter verwees hierbij naar 7:658 lid 4 BW, wat gaat over de aansprakelijkheid van een werkgever voor ingeleend personeel. De aansprakelijkheid van een opdrachtgever hangt immers af van een aantal voorwaarden.
 
Ten eerste is volgens de rechter van belang of de zzp-er ten opzichte van de opdrachtgever een positie inneemt die vergelijkbaar is met zijn werknemers. Of dit het geval is, hangt af van de feitelijke omstandigheden. Daarnaast moeten de werkzaamheden die de zzp-er verricht vallen onder de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever. Tot slot stelt de rechter de eis dat er sprake moet zijn van een bepaalde mate van gezagsverhouding. De opdrachtgever moet dus zeggenschap hebben over de wijze waarop de zzp-er zijn werkzaamheden uitvoert. Hierbij gaat het erom dat de opdrachtgever bijvoorbeeld instructies geeft aan de zzp-er en zich met de uitvoering bemoeit.
 
Alleen als aan al deze eisen is voldaan, geldt bij een bedrijfsongeval waarbij een zzp-er slachtoffer is, dat de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen. Opdrachtgevers doen er daarom verstandig aan om bij de inzet van zzp-er rekening te houden met het aansprakelijkheidsrisico dat zij hebben en deze af te dekken met een verzekering. Als opdrachtgever zou ik dan toch nog maar eens goed nadenken.

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een andere vorm van onderaanneming dus oppassen geblazen. Voornamelijk 7:610 BW is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

 

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er, of de onderaannemer in het algemeen? In hoeverre loopt de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  onder gezag na het aannemen van een opdracht?
Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  • de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;
  • een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;
  • de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.

 

Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of men de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren. Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of men de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht.

 

In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen,  in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre men de vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn. Dat men vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding.

 

De werkzaamheden van de zzp-er, of de onderaannemer in het algemeen, die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever, zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

Het een en ander is dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Men kan de zaken dus op veel manieren bekijken en uitleggen. Het gaat allemaal goed natuurlijk. Tot het fout gaat, en hoe kijkt men dan tegen al deze dingen aan ?

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl