Vergunninggrens van 500 kg naar 0 kg

 

Vergunningsplicht van 500 kg naar 0 kg laadvermogen

 

ondernemersdiploma getuigschrift vakbekwaamheid beroepsvervoerHoewel uit een tussentijdse evaluatie van de wet bleek dat aanpassing niet noodzakelijk was, zorgt het Sociaal Akkoord er mogelijk voor dat de wet op zeker een punt zal moeten worden aangepast.

 

In het Sociaal Akkoord is immers opgenomen dat de vergunninggrens zal worden verlaagd naar 0 kilogram. Met een dergelijke verlaging moet de schijnzelfstandigheid in de transportsector aangepakt worden. De schijnzelfstandigheid ontstaat als mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl op grond van de feiten en omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

Met een ondergrens van 0 kilogram geldt dat iedereen die goederen tegen betaling in opdracht van derden vervoert een vervoersvergunning moet hebben. Daardoor kunnen bedrijven minder goed de gewichtsregels ontwijken en zal schijnzelfstandigheid aangepakt kunnen worden.

 

De Stichting van de Arbeid is van mening dat verdere liberalisering van de Europese transportmarkt op dit moment ongewenst is en dat de Nederlandse regering dit in het kader van overleg over de cabotagewetgeving zou moeten betrekken. Er is een eenduidige interpretatie nodig van alle voor de transportsector relevante wet- en regelgeving, waaronder de cabotagewetgeving.

 

De Stichting vraagt het kabinet de volgende punten te realiseren:

Om de naleving en handhaving van de specifiek voor de transportsector gelden wet- en regelgeving te bevorderen, wordt de samenwerking tussen alle betrokken inspectiediensten, alsmede de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie versterkt.

 

Bij de aanpak van schijnzelfstandigheid wordt de werkingssfeer van de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) uitgebreid, waarbij het laadvermogen dat bepalend is voor de noodzaak van een vergunning wordt verlaagd van 500 naar 0 kg.

 

De Stichting van de Arbeid dringt aan op afspraken over minimale voorwaarden waaraan uitzendbureaus moeten voldoen en waarop zij worden getoetst voor de afgifte van een aanwijzingsbeschikking in het kader van de Wet Wegvervoer Goederen.

 

Afwachten of actie ?

Ga je wachten tot het laatste moment als de vergunningsgrens op 0 kilogram wordt gesteld, of ga je nu al je concurrenten een stap voor zijn? Zorg dat je het vakdiploma al haalt en klaar bent voor de toekomst.

 

 

TLEC

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl